หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,980 ข้อ ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่สอบสวน ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 433 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE147
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,980 ข้อ ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่สอบสวน ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : มิถุนายน 2561 

จำนวน   : 420 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่สอบสวน
โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบจำนวน  1,980 ข้อ 
1.ความสามารถทั่วไป  จำนวน 404  ข้อ 
 ทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตูผลความคิดเชิงคำนวณโดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม  
การคิดเชิงเหตุผลประกอบด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน 
ประกอบค้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานได้แก่คำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์
ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซ็ต ตรรกศาสตร์และสถิติพื้นฐานได้แก่การแจงความถี่ ตาราง กราฟ  การหาค่ากลาง และการวัดการกระจาย
2.ภาษาไทย จำนวน  340 ข้อ  
ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาได้แก่ทักษะใช้การอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และค่านิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ 
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในการเขียนรูปแบบต่างๆ
1.. ประมวลกฎหมายอาญา  จำนวน 318 ข้อ
2.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   จำนวน 86 ข้อ
3.กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)   จำนวน 63 ข้อ
4.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2557 จำนวน 131 ข้อ 
5.ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (ปรนัย จำวน 22 ข้อ และเนื้อหา)
6.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จำนวน 286 ข้อ ทดสอบความรู้การอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension) คำศัพท์ (Vocraburaly)
 โครงสร้างของประโยค ต่างๆ(Struture) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
7.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 จำนวน 149 ข้อ
-กฎ ก.ตร.ว่าด้วย การสืบสวนข้อเท็จจริงพ.ศ. 2556 จำนวน 56 ข้อ 
-กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 จำนวน 32 ข้อ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  จำนวน  93 ข้อ

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top