หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,661 ข้อ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 376 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE152
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,661 ข้อ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กรกฎาคม 2561 

จำนวน   : 446 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  1,661 ข้อ  
วิชาที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน  
1.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553  จำนวน  136 ข้อ 
3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 จำนวน  93 ข้อ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) จำนวน  31 ข้อ  
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 จำนวน 78 ข้อ
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555จำนวน 73 ข้อ  
7.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ (เนื้อหา)
-กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จำนวน 14 ข้อ  
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560จำนวน 16 ข้อ  
8.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล     จำนวน 26 ข้อ 
9.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  จำนวน 43 ข้อ
วิชาที่ 2 
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   จำนวน 134 ข้อ
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552  จำนวน 196 ข้อ
3.การวิเคราะห์และวางแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดองค์การ  จำนวน 169 ข้อ
4.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 จำนวน 221 ข้อ
5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544   จำนวน 89 ข้อ
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.2554       จำนวน 72 ข้อ
7.การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดสำนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 231 ข้อ
8.การใช้ภาษาไทย    จำนวน 104 ข้อ

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top