หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,144 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 389 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE154
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,144 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กรกฎาคม 2561 

จำนวน   : 455 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จำนวน  2,144 ข้อ  
วิชาที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน  
1.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553   จำนวน  136 ข้อ 
3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 จำนวน  93 ข้อ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) จำนวน  31 ข้อ  
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 จำนวน 78 ข้อ
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555 จำนวน 73 ข้อ  
7.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ (เนื้อหา)
-กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   จำนวน 14 ข้อ  
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560  จำนวน 16 ข้อ  
8.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล     จำนวน 26 ข้อ 
9.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  จำนวน 43 ข้อ
วิชาที่ 2
กฎหมายสารบัญญัติ
1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 244 ข้อ
2.ประมวลกฎหมายอาญา      จำนวน 356 ข้อ
กฎหมายวิธีบัญญัติ
1.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง      จำนวน 345 ข้อ
2.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จำนวน 130 ข้อ
กฎหมายมหาชน 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557      จำนวน 131 ข้อ 
2.พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  จำนวน 20 ข้อ 
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง    (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553         จำนวน 215 ข้อ
4.กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  (เนื้อหา)

 

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top