หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,144 ข้อ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 404 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE156
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,144 ข้อ  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : กรกฎาคม 2561 

จำนวน   : 455 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  2,144 ข้อ  
วิชาที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน  
1.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   จำนวน 193 ข้อ
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553   จำนวน  136 ข้อ 
3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546จำนวน  93 ข้อ  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)   จำนวน  31 ข้อ  
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540   จำนวน 78 ข้อ
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555  จำนวน 73 ข้อ  
7.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ (เนื้อหา)
-กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จำนวน 14 ข้อ  
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560จำนวน 16 ข้อ  
8.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล    จำนวน 26 ข้อ 
9.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  จำนวน 43 ข้อ
วิชาที่ 2
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553    จำนวน 150 ข้อ  
2.ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
การแนะแนว  การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา   จำนวน 822 ข้อ  
3.ความรู้ด้านจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   จำนวน 143 ข้อ  
4. ความรู้ด้านอบรมประชุมสัมมนา และการเผยแพร่การศึกษา (เนื้อหา)

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top