หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,168 ข้อ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 239 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE176
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,168 ข้อ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2561 

จำนวน   : 235 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด   จำนวน 1,168 ข้อ                           
1.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงสาธารณสุข                                                                 จำนวน 12  ข้อ
2.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2552              จำนวน 17 ข้อ
3.นโยบายของรัฐบาล  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข                                          จำนวน  32 ข้อ
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  จำนวน 70 ข้อ
5.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ   พ.ศ.2559 จำนวน 22 ข้อ
6.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560จำนวน 29 ข้อ       
7..พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553   จำนวน 215 ข้อ 
8.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  จำนวน 193 ข้อ
9..ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                      จำนวน  43 ข้อ
10..พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546             จำนวน  93 ข้อ 
11.ความรู้การบริหารงานบุคคล           จำนวน  151ข้อ 
12.กระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล       จำนวน  289 ข้อ 
 
                                                      

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top