หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,021 ข้อ นักวิชาการพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 268 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE177
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,021 ข้อ นักวิชาการพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2561 

จำนวน   : 415 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

 นักวิชาการพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข 
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด จำนวน 1,021 ข้อ
1.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ      จำนวน 103 ข้อ  
2.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ( e-GP )    จำนวน 20 ข้อ  
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  จำนวน 213 ข้อ
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       จำนวน 342 ข้อ
5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   จำนวน 70 ข้อ
6.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ   พ.ศ.2559  จำนวน 22 ข้อ
7.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   จำนวน  29 ข้อ   
8.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558    จำนวน 193 ข้อ
9.ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12  ข้อ
10.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2552        จำนวน 17 ข้อ  
                                                  

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top