หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,282 ข้อ นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 355 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE178
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,282 ข้อ นักวิชาการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2561 

จำนวน   : 238 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นักวิชาการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด  จำนวน 1,282 ข้อ 
1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2550          จำนวน 139 ข้อ 
2.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558     จำนวน 98 ข้อ 
3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2553        จำนวน 112 ข้อ 
4.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545   จำนวน 140 ข้อ
5.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535   จำนวน 107 ข้อ 
6.ความรู้เกี่ยวกับวิชาการสาธาณสุข  จำนวน 188 ข้อ 
7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   จำนวน 70 ข้อ
8.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ   พ.ศ.2559  จำนวน 22 ข้อ
9.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   จำนวน  29 ข้อ
10. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  จำนวน 193 ข้อ  
11.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   จำนวน 43 ข้อ
12. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงสาธารณสุข                                                       จำนวน 12  ข้อ 
13..กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2552       จำนวน 17 ข้อ   
                                

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top