หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 42 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1986
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560     

          «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                  

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                           

          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                            

*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ

ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                      

*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี

ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547                    

*ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548                                    

*ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562                       

*กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ

ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    

*ความสำคัญของพยานหลักฐาน                                                                                      

      «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยาน                                                                            

*ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                                 

      «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                

*แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                                 

      «แนวข้อสอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                

*ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา                       

   «แนวข้อสอบ ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานคดีอาญา                 

*บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                                        

      «แนวข้อสอบ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                     

*สิทธิของพยาน                                                                                                        

      «แนวข้อสอบ สิทธิของพยาน                                                                                     

*ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                                    

      «แนวข้อสอบ ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                 

*มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                                             

      «แนวข้อสอบ มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                          

*การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                              

      «แนวข้อสอบ การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                            

*หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                                         

      «แนวข้อสอบ หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                       

*การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                       

      «แนวข้อสอบ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                         

*ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                                                       

     «แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                           

*อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน                                                                          

      «แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                  

      «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                         

      «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                                     

      «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top