หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,010 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ(พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 62 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 167 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE220
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,010 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ(พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 62 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : สิงหาคม 2562 

จำนวน   : 439 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ(พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2,010 ข้อ   
โจทย์ข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ                                                           
1.ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติการของพัฒนาชุมชน 
2.ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่นประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรเป็นต้น
ข้อ 1.และข้อ 2 จำนวน 203 ข้อ 
3.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จำนวน 531 ข้อ-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึง    (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553  จำนวน 215 ข้อ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                   จำนวน 78 ข้อ -พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จำนวน 193 ข้อ-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2562 จำนวน 93 ข้อ-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -  จำนวน 134 ข้อ-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 90 ข้อ-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จำนวน 43 ข้อ -ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  พ.ศ.2559 (เนื้อหา) –ระเบียบเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาชุมชน (-พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547  จำนวน 71 ข้อ-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   จำนวน 39 ข้อ-ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  จำนวน 25 ข้อ  
4.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล(นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  2/1 แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562) -ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย  ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน และโครงการ/กิจกรรม  สำคัญของกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 54 ข้อ และเนื้อหา 
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน (ความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์พระราชา(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน-สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ในปะเทศไทยและต่างประเทศ)   จำนวน 241 ข้อ

จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top