หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ใหม่ล่าสุด ปี2563

ผู้เข้าชม 83 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV897
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 800 ข้อ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)

พิมพ์     :  ธันวาคม 256- 

จำนวน  : 250 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ คณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครฯ 

รวมข้อสอบ 800ข้อ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี2563


1.ความรู้พื้นฐานปฎิบัติราชการ
   ส่วนที่ 1 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 2 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

   ส่วนที่ 3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   ส่วนที่ 4 พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   ส่วนที่ 6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

   ส่วนที่ 8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ส่วนที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

   ส่วนที่ 10 กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

   ส่วนที่ 11 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

   ส่วนที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
   ส่วนที่ 13 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 14 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496

   ส่วนที่ 15 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 16 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

   ส่วนที่ 17 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 19 ความรู็อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของพนักงานวิเคราะห์

เฉลยข้อสอบ 800ข้อ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปี 2563

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top