หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (SP Academy)

ผู้เข้าชม 380 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP001
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ISBN . 978-616-216-926-7

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 234 หน้า

 
รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว 
 

สารบัญ

*ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*อำนาจหน้าที่

*วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

*ค่านิยมร่วม (Core Value)

*ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

*พระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือ การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับ พนักงานอัยการหรือ อัยการทหาร พ.ศ.2547

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

*แนวข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรายการทางปกครอง พ.ศ.2539 

*พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่28) 2561

*แนวข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

*แนวข้อสอบวิชา ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

*แนวข้อสอบ วิชาประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบ วิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*แนวข้อสอบ กฎหมยลักษณะพยาน

*ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top