หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ผู้เข้าชม 461 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV898
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 800 ข้อ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)

พิมพ์     :  ธันวาคม 2562

จำนวน  : 242 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์์ **

สารบัญ

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องรับสมัครฯ

รวมข้อสอบ 700ข้อ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี2562

*ส่วนที่1 วิชาความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

  1.กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  2.กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  3.กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  4.กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  5.กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

  6.กฎหมานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

  7.ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ

  8.ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

  9.ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

  10.ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

*ส่วนที่ 2 วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

  2.ความรุู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายอาญา

*ส่วนที่ 4 ประมวลกฎหมายวิธรพิจารณาความอาญา

*ส่วนที่ 5 กฎหมายลักษณะพยาน

เฉลยข้อสอบ 700ข้อ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี2562

 

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top