หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ ครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2562

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV900
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ รวมข้อสอบ 1000ข้อ ครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2562 ภาค ก. และ ข. พร้อมเฉลยทุกข้อตรงตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 (NV)

พิมพ์     :  ธันวาคม 2562

จำนวน  : 235 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์์ **

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครแข่งขันฯ

รวมข้อสอบ 1000ข้อ ครู้ผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

   ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

ส่วนที่ 1 ความรอบรู้

   1.สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

   2.นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

   3.วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

   4.กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

     4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

     4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

     4.3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

     4.4 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     4.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     4.6 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

     4.7 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาสำหรับคนพิการ 

ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป

     1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

     2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การติความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์

     3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

     1. วินัยและการรักษาวินัย

     2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

     3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

     4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

     5. สมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ส่วนที่ 4 ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

     1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

     2. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

     3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ

     4. การพัฒนาผู้เรียน 

     5. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     6. การวิจัยทางการศึกษา

     7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

     8. การวัดและการประเมินผลการศึกษา

เฉลยข้อสอบ 1000ข้อ ครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2562  

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top