หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700 ข้อ พนักงานการเงิน4 ธ.ก.ส. ประจำปี2564 (NV)

ผู้เข้าชม 540 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV903
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 700ข้อ พนักงานการเงิน4 ธ.ก.ส. ประจำปี2564 (NV)

พิมพ์     : พฤศจิกายน 2564

จำนวน  : 236 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ 

รวมข้อสอบ 700ข้อ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ4 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำปี 2564

ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

  1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล

  1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย

  1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

  1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ

ส่วนที่ 3 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4 

  3.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 

  3.2 ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น

  3.3 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.

  3.4 ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน

  3.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  3.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน

  3.7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด

  3.8 ความรู้ด้านหลักการบริหารเบื้องต้น 

  3.9 จริยธรรม / จรรยาบรรณ / ธรรมาภิบาล / การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) ความรู้เบื้องต้นเฉพาะที่เกี่ยวกับงานธนาคารตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (ปปง.) / การกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top