หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 692 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC005
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด (TBC)

ISBN . ---

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2563

จำนวน: 262 หน้า

 
รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                                  

*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                   

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561                                                                             

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top