หมวดสินค้าหลัก

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก.กพ. ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 166 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC007
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก.กพ. ปี 63 (TBC)

ISBN .978-616-46340-2-2

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 351 หน้า

**** รูปเล่ม สันกาว*****

สารบัญ

**วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

* เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 1.                                                          

*เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 2.                                                          

*เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 3.                                                      

*เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 4.                                                      

*เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 5.                                                      

*เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 6.                                                      

*เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 7.                                                      

*เจาะเกราะด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 8.                                                      

**วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 1.                                             

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 2.                                             

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 3.                                             

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 4.                                             

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 5.                                             

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 6.                                             

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 7.                                             

*เจาะเกราะด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 8.                                             

**วิชาภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                       

*เจาะข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                                    

*เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                        

*เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)                                           

*การอ่านจดหมาย (Letter )                                                                                    

**วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553   

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3.

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top