หมวดสินค้าหลัก

หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆ

ผู้เข้าชม 52 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NBT003
  • ราคาพิเศษ : 333 บาท
  • ราคาปกติ 350 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆ 
 
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2562
จำนวน 321 หน้า ขนาด A4
 
 **** เป็นรูปเล่ม ไม่มีแบบไฟล์****
 
สารบัญ
 * พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
 * พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าาชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
 * กฎหมายแพ่งพาณิชย์
 * กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 * กฎหมายอาญา
 * กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 * พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 * พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
 * รวมกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1-2) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ. 2539
 * ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครอง
 * พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 * พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 * พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
 * พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 * พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 * ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 * รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 * พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
 * สังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 * แบบทดสอบชุดที่ 1
 * แบบทดสอบชุดที่ 2
 * แบบทดสอบชุดที่ 3
 * แบบทดสอบชุดที่ 4
 * แบบทดสอบชุดที่ 5
 * แบบทดสอบชุดที่ 6
 
 
จัดทำโดย... นนทวิกา วงษ์สกุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top