หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 39 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC009
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46342-3-7

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 319 หน้า

**** รูปเล่ม สันกาว*****

สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                           

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    

*เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                         

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top