หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 318 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC011
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ปี 2563 (TBC)

ISBN .978-616-46342-6-8

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 329 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว

สารบัญ

**วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)

      *แนวข้อสอบรวม                                                                                          

      *อนุกรม                                                                                                   

      *เงื่อนไขภาษา                                                                                            

      *เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                       

      *การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                         

      *การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                  

     *การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                          

      *อุปมา – อุปไมย                                                                                       

**วิชาภาษาไทย

      *การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                    

      *การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                               

      *การอ่านจับใจความสำคัญ                                                                                        

      *การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                   

      *การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                           

      *ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)                                      

      *ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.                                               

      *ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2.                                               

**วิชาภาษาอังกฤษ

      *แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                   

      *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                    

      *แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                        

      *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation ) 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top