หมวดสินค้าหลัก

แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย พนักงานการเงิน ระดับ4 ธ.ก.ส. (CA)

ผู้เข้าชม 1,048 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA005
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย พนักงานการเงิน ระดับ4 ธ.ก.ส. (CA)

ISBN . 978-616-380-099-2

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 288 หน้า

 
รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว
****เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์***

สารบัญ

ตอนนที่ 1

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 ประวัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.

 การบริการของ ธ.ก.ส.

 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

 ตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส.

 ปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท

 น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท

 มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ

 ยุทธศาสตร์การำเนินงานขององค์กรระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560-2564)

 แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560-2564)

 9 หลักธรรมาภิบาล

ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

 อนุกรม

 โจทยืคณิตสาสตร์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ความสามารถทางด้านเหตุผล

 การสรุปความจากภาาา

 การสรุปความจากสัญลักษณ์

แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

 ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

 การเรียงข้อความ

 การเขียนอธิบายความหมายของคำ

 จงหาคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำที่ใช้ตัวหนา

แนวข้อสอบส่วนของภาษาอังกฤษ

 เทียบโครงสร้าง TENSE ทั้ง 12 TENSE

 สรุปโครงสร้าง TENSE 

 Conjunction (คำเชื่อม)

 ข้อสอบส่วนของไวยากรณ์

 ข้อสอบศัพท์ Vocabulary

 ลักษณะของคำถามใน Reading Comprehension

 แนวข้อสอบ Reading

ตอนที่ 2 

วิชาความละเอียดแม่นยำ

 แนวข้อสอบเกี่ยวกับความละเอียดแม่นยำของรูปภาพเกี่ยวกับด้านมิติสัมพันธ์

  เฉลยข้อสอบเกี่ยวกับความละเอียดแม่นยำของรูปภาพเกี่ยวกับด้านมิติสัมพันธ์

ตอนที่ 3 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 แนวข้อสอบ วิสัยทัศน์ / พัทธกิจ / และยุทธศาสตร์ ของ ธ.ก.ส. และเศรษฐกิจ

 การเมืองสังคมการเมืองและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน

 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้ารเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี ของประเทศไทยและต่างประเทสในปัจจุบัน

 สรุปความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

 แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้สินเชื่อเบื้องต้น

 แนวข้อสอบ การตลาดและหลักการบริการบริหารเบื้องต้น

 แนวข้อสอบการพัฒนาชนบทและชุมชน

 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

 แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

 

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top