หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 570 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC014
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (TBC)

ISBN . 978-616-4634-282

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 322 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*การจัดและปรุงปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร                                                          

*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน

*การวางแผนกำลังคน                                                                                                 

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                         

*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                     

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                     

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                            

*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                

*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล    และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                                                                               

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                       

*สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอพระราชทานเพลิงศพ การได้รับบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น                                                     

*การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               

*ระบบพิทักษ์คุณธรรม                                                                                                 

*การออกจากราชการ                                                                                                  

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM                                                   

*การพัฒนาองค์กร                                                                                                     

*การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น                                                                                 

*การประสานงานและการสร้างเครือข่าย                                                                              

*การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                         

*แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565)                       

*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                             

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top