หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 295 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC015
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-4634-305

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 375 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560       

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                             

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536            

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                  

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538                         

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2538

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                          

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557              

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557                                                                                     

*พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                                             

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                             

*กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560                                                    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                        

*พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. 2551                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                                             

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                        

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2557                    

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2558                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)                                                                       

*การมีส่วนร่วมภาคประชาชน                                                                                      

**ความรู้และกระบวนการในการปฏิบัติงาน

*หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม                                                                        

*การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน                                                              

*ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการการพัฒนาชุมชน                                                          

*การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                                          

*การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ                                                          

*การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ   

*ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์

*เทคนิคการประสาน                                                                                               

*เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                                      

*การฝึกอบรม                                                                                                                       

*หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                

*การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม                                                             

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1                                                                        

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top