หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 11 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC018
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN . 978-616-4632-004

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2561

จำนวน: 375 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        

*การติดต่อสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน                                            

*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                               

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                          

*การเผยแพร่ข่าวผ่าน News Media                                                                                   

*การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                                                      

*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     

*การกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย                                                                                    

*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                     

*การผลิตรายการ การผลิตบทความเพื่อเผยแพร่                                                                    

*การผลิตสื่อ                                                                                                            

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                      

*การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                           

*การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0                                                                             

*การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                         

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   

      *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 

      *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       

      *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       

      *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       

      *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                       

      *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top