หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 13 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC019
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN . -

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2561

จำนวน: 250 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่ม เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544                    

*ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร

สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  

*แนวข้อสอบข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร

สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546                                                                                                  

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                        

*กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2545                                                                              

*กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560                                                      

*กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561                                                           

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543                                                           

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543                                        

*การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและไขมัน                                                                                

*การรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                               

*การส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพิ่มพื้นที่สีเขียว                           

*การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนมูลฝอย และค่าบริการต่างๆ                                                          

*โครงการ แผนงาน นโยบายด้านการรักษาความสะอาด                                                            

*การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานด้านรักษาความสะอาด                                                        

*แนวข้อสอบ การรักษาสภาพแวดล้อม                                                                            

*แนวข้อสอบรวม นักจัดการงานรักษาความสะอาด 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top