หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 275 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC020
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-4634-329

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 285 หน้า

รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529                                                

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555                                                                              

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                    

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป                                                                                   

*การบัญชีแยกประเภท                                                                                                   

*การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                               

*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                        

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                            

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                      

*งบการเงิน                                                                                                              

*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                               

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                     

*การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน                        

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top