หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักจัดการงานทั่วไป กทม.ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ล่าสุดปี63 (NV)

ผู้เข้าชม 276 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV906
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักจัดการงานทั่วไป กทม.ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ล่าสุดปี63 (NV)

พิมพ์     : มกราคม 2563

จำนวน  : 256 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ 
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป

  1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเยื้องต้น

  2. การยริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น

  3. การบริหารงานการประชุม

  4.การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น

  5.การจัดระบบงาน

  6.การเลขานุการเยื้องต้น

  7.การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปงาน

  8.การรวบรวมข้อมูลสถิติ

  9.งานสารสนเทศ

  10.การฝึกอบรใ ประชุม สัมมนา

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

  1.หลักการเขียนหนังสือราชการ

  2.หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงาน และโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

  3.หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548

  2.พ.ร.บ.ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554

  3.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  4.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  6.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  8.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535

  9.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 11.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 12.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542

 13.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 14.พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top