หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 371 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC021
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (TBC)

ISBN .978-616-46342-6-8

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 329 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                        

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                             

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                        

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง  ลูกจ้าง พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                      

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                              

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและ

ปฏิบัติการวิจัย  พ.ศ. 2542                                                                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา

ฝีกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542                                                                    

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2529 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536                              

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ

ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2529 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น                                                                              

*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น                                                                  

*การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น                                               

*แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น                            

*การบริหารงานการประชุม การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น และการจัดระบบงาน                        

*งานเลขานุการเบื้องต้น                                                                                           

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการเบื้องต้น                                                                        

*การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน                                                            

*การรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                            

*งานสารสนเทศ                                                                                                     

*แนวข้อสอบงานสารสนเทศ                                                                                 

*การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา                                                                                     

*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                          

*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ             

*หลักการประสานงาน  การทำงานเป็นทีม  การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ                         

*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top