หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบกรุงเทพมหานคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปี2563 (SSB)

ผู้เข้าชม 134 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SSB003
  • ราคาพิเศษ : 333 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบกรุงเทพมหานคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปี2563 (SSB)
พิมพ์ : มกราคม 2563
จำนวน : 199 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
    **** พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบ PDF / E-BOOK****
 
สารบัญ
+ การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร
+ การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
+ การวางแผนกำลังคน (Human Resource Planning)
+ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง
+ การวิเคราะห์งานและประเมิณคุณภาพงานของตำแหน่ง
+ หลักการและแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
+ การบรรจุและแต่งตั้ง
+ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล
+ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
+ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
+ การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราขการกรุงเทพมหานคร
+ การออกจากราชการ
+ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
+ การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
+ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น
+ การประสานงานและสร้างเครือข่าย 
+ การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
+ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทม. พ.ศ.2561-2565
+ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
+ เฉลย
 
จัดทำโดย...ข้าราชการผู้สอบ ก.พ. กทม. และท้องถิ่น ผ่านทุสนามสอบในรอบเดียว

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top