หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ปี2563 (SSB)

ผู้เข้าชม 178 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SSB004
  • ราคาพิเศษ : 333 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ปี2563 (SSB)
พิมพ์ : มกราคม 2563
จำนวน : 298 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
    **** พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบ PDF / E-BOOK****
 
สารบัญ
+ การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
+ การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี การพัสดุ
+ การบริหารงานอาคารเบื้องต้น
+ การการจัดระบบงาน
+ การเลขานุการเบื้องต้น
+ การติดตามและการควบคุม
+ การรวบรวมข้อมูลสถิติ
+ งานสารสนเทศ
+ การฝึกอบรม ประชุม สัมนา
+ หลักการเขียนหนังสือราชการ
+ หลักการประสานงาน
+ การทำงานเป็นทีม
+ การติดต่อสื่อสาร
+ ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี
+ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต
+ หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ และการบริหารแผนปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบ
+ พระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
+ พระราชบัญญติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
+ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
+ พระราชบัญญัติว่าด้วยความการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
+ ข้อสอบระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2554
+ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535
+ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
+ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
+ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
+ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักาาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2529
+ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
+ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535
 
จัดทำโดย...ข้าราชการผู้สอบ ก.พ. กทม. และท้องถิ่น ผ่านทุสนามสอบในรอบเดียว

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top