หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปี2563 (SSB)

ผู้เข้าชม 63 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SSB006
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปี2563 (SSB)
พิมพ์ : มกราคม 2563
จำนวน : 156 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
                  **** พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบ PDF / E-BOOK****
 
สารบัญ
+ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ งารสารบรรณและงานพัสดุ
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
+ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานสารบรรณ
+ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
+ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+ ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529
+ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
+ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
+ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักาาเงิน
   การนำส่งเงินและตรวจรับเงิน พ.ศ.2555
+ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
จัดทำโดย...ข้าราชการผู้สอบ ก.พ. กทม. และท้องถิ่น ผ่านทุสนามสอบในรอบเดียว

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top