หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1100ข้อ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ล่าสุด63 (NV)

ผู้เข้าชม 535 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV908
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1100ข้อ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ล่าสุด63 (NV)

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 271 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก

***** พร้อมส่งแบบรูปเล่ม ไม่มี ไฟล์ E-BOOK ******

สารบัญ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบฯ

   รวมข้อสอบ 1100 ข้อ เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

   ส่วนที่ 1 ด้านการคิดคำนวณ

   อนุกรม  โจทย์คณิตศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล

   ส่วนที่ 2 ด้านเหตุผล

   อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา

   การสรุปความจากสัญลักษณ์ การสรุปเหตุผลเชิงตรรถะ

   ส่วนที่ 3 ด้านภาษา

   ความเข้าใจภาษา

   +แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ

   +แบบที่ 2 บทความ

   การใช้ภาษา

   +การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

   +การเขียนประโยคให้ถูกต้อง

   +การสะกดคำได้ถูกต้อง

   +การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

2.วิชาภาษาอังกฤษ

  Structure Vocabulary Reading Comprehension

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ

   ส่วนที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 3 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 25456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรนาชการ พ.ศ.2540

   ส่วนที่ 5 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 6 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

   ส่วนที่ 8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

   ส่วนที่ 9 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งและตรวจเงิน พ.ศ.2555

                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

    ส่วนที่ 11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงของข้าราชการ พ.ศ.2555

เฉลยข้อสอบ 1100ข้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร 

เฉลยข้อสอบ 1200ข้อ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ 

 

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top