หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พฐ.2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (TBC)

ผู้เข้าชม 262 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC024
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พฐ.2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (TBC)

ISBN . 978-616-4633-025

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2562

จำนวน: 285 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60คะแนน

*วิชาความสามารถทั่วไป

-แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาคคำนวณ

-แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อนุกรม

-แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อุปมาอุปไมย

-แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขทางภาษา

-แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

-แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป การสรุปเหตุผลและตรรกศาสตร์

*วิชาภาษาไทย

-แนวข้อสอบ ภาษาไทย การอ่านบทความและความเข้าใจกับบทความ

-แนวข้อสอบ ภาษาไทย  การสรุปความและตีความจากบทความ

-แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

-แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเรียงลำดับข้อความ

-แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

*วิชาภาษาอังกฤษ

-แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

-แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

-แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

-แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

-แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

-เจาะข้อสอบ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

-เจาะข้อสอบ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

-ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ

-เจาะข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์

-แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม 

-แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top