หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. ปี2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 250 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC029
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
กทม. ปี2563 (TBC)

ISBN . 978-616-4634-411

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 347 หน้า

สารบัญ
*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                             

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558      

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535                                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2551      

*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  

*กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522            

*กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555                                 

*ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  28                                                                                 

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544                                                     

*แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544                                   

*สรุปสาระสำคัญแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558                                  

*ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552                       

*พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509                                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560          

*กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ

พ.ศ. 2555                                                                                                               

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

*การวางแผนเพื่อระงับอัคคีภัย                                                                                    

*การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ                                             

*การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย                                                                          

*เจาะแนวข้อสอบรวม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top