หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 217 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC034
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-4634-312

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 319 หน้า

รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*กฎกระทรวงออกตามความนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      

*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                        

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529                                                

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555                                                                              

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ

พ.ศ. 2533                                                                                                               

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                    

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การคลัง                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร                                          

*ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ                                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

*แนวข้อสอบการเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบการเงินการคลัง ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top