หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

ผู้เข้าชม 437 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV916
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักทรัพยากรบุคคลฯ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า : 225 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
       *****พร้อมส่ง แบบรูปเล่ม เท่านั้น *****
 
สารบัญ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2560
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ส่วนที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตรมประเมินผล
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
             กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
             กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้ราชการพลเรือน
             พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
             ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
             ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
              Structure
              Vocabulary
              Reading Comprehension 
เฉลยข้อสอบ 1000ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประจำปี2560
 
 
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top