หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการแรงงานฯ กรมการจัดหางาน ใหม่ล่าสุดปี63 (NV)

ผู้เข้าชม 235 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV918
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการแรงงานฯ กรมการจัดหางาน ใหม่ล่าสุดปี63 (NV)
ISBN : -
พิมพ์ : มกราคม 2563
จำนวน : 253 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
      ***** ไม่มีบริการจัดส่งแบบไฟล์ Ebook เป็รูปเล่มเท่านั้น*****
 
สารบัญ 
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ประจำปี 2563
+ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
+ ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางานทั้งทางตรงและทางอ้อม
   1.พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
   2.พระราชกำหนดการบรหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   3.พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
   4.พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในต่างประเทศ
   5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
   6.พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   7.พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล
   8.กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      8.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
      8.2 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
+ส่วนที่ 3 ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรร
   2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
   3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
   4.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
+ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
เฉลยข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ประจำปี2563
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top