หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม.63 (TBC)

ผู้เข้าชม 187 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC040
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม.63 (TBC)

ISBN . 978-616-463-448-0

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 299 หน้า

รูปแบบ   : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ

*ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

*ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

*หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

*การวิเคราะห์ วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การบริหาร

*การติดตามและประเมินผล

*แนวข้อสอบการเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 1

*แนวข้อสอบการเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 2

*แนวข้อสอบการวางแผนและการวิเคราะห์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top