หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 174 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC044
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)         

ISBN . 978-616-4634-350

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 256 หน้า

รูปแบบ   :  เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            

*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2543                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                     

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                             

*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                              

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                    

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                 

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                    

*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                    

*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                                   

*พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                   

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558                                                                                  

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                             

*พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                               

*พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร         

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม                                    

*ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สังคมคนเร่ร่อน ขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                             

*ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ความอคติทางเพศ และการตีตราผู้ติดยาเสพติด               

*ภารกิจและบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ใน 5 สำนัก                                                          

*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย                                                                     

*ใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                

*เงินอุดหนุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิด                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                            

*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน

เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                  

*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1                                                                      

*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.

                         

 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top