หมวดสินค้าหลัก

เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 175 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC048
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (TBC)
ISBN : BB-128

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 279 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ
 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                      

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                              

*หลักการประสานงาน                                                                                             

*ความรู้ด้านการออกแบบบริการที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ

หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                              

*การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                            

*การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                

*การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                           

*ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                  

*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                     

*การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                              

*การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                         

*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                      

*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                           

*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                         

*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                         

*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                          

*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top