หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 173 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC049
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-46345-6-5

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 313 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว

 
สารบัญ

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562                         

*กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

การจ่ายเงินค่าทดแทน ค่าชดเชยความเสียหายอย่างอื่น                                                               

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                              

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                        

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548                         

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอย่างอื่น การกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทน

และค่าเสียหายอย่างอื่น                                                                                                  

*การสอบสวนสิทธิ์ การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม                                       

*การประเมินราคาทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top