หมวดสินค้าหลัก

พิชิตข้อสอบ ภาค ก. ก.พ ระดับปริญญาตรี ปี 2564 (TBC)

ผู้เข้าชม 661 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC449
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พิชิตข้อสอบ ภาค ก. ก.พ ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46357-9-1
พิมพ์ปี :   มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 372 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

**วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 1.                                                            

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 2.                                                          

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 3.                                                      

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 4.                                                      

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 5.                                                      

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 6.                                                     

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 7.                                                      

*พิชิตข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 8.                                                     

**วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 1.                                              

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 2.                                             

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 3.                                              

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 4.                                              

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 5.                                              

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 6.                                              

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 7.                                              

*พิชิตข้อสอบด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 8.

**วิชาภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                         

*แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                                      

*แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)                                             

*แนวข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )                                                                         

**วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                               

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                             

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                          

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                     

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top