หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 631 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV924
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)
ISBN : -
พิมพ์ : มกราคม 2564
จำนวน : 245 หน้า
รูปแบบ : เย็บแม็ก ปกใส (ชีท)
 
                  ***** ไม่มีแบบไฟล์PDF E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น ***** 
 
สารบัญ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 800ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. ตามหลักสูตรประจำปี 2564
 
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
    ส่วนที่ 1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
                  ความเข้าใจภาษา   การใช้ภาษา
    ส่วนที่ 2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
                  อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
    ส่วนที่ 3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
                  อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
2. วิชาภาษาอังกฤษ
    Structure
    Vocabulary
    Reading Comprehension
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
    ส่วนที่ 1 ระเบีนบบริหาราชการแผ่นดิน
    ส่วนที่ 2 หลักการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
    ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
    ส่วนที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    ส่วนที่ 5 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
 
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top