หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. / ปวส. กรุงเทพมหานคร (SP)

ผู้เข้าชม 232 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP011
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. / ปวส. กรุงเทพมหานคร (SP)
ISBN : 978-616-216-935-9
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ ปี 2563
จำนวน : 251 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว 
 
                  ***** ไม่มีแบบไฟล์PDF E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น ***** 
 
สารบัญ
ประวัติสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และพัสดุ
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ตัวอย่าง / แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1 
เฉลยแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 2
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
ตัวอย่าง / แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิะีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
เฉลยลคำตอบ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องรถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เฉลยคำตอบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงของข้าราชการ พ.ศ.2555
เฉลยคำตอบ
สรุปพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แนวข้อสอบสรุปพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top