หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (CA)

ผู้เข้าชม 222 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA010
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (CA)
ISBN : 978-616-380-1029
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน : 227 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว
         ** ไม่มีส่งแบบไฟล์ Ebook รูปเล่ม เท่านั้น! *****
สารบัญ
+ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
 การบริหารงานทั่วไป
 กระบวนการในการบริหาร
 การวางแผนคืออะไร
 การจัดระบบงาน
 ขั้นตอนในการวางแผน
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเขียน (ร่าง) หนังสือราชาร
 งานเลขานุการ
 หน้าที่ทั่วไปของเลขานุการ
 แนวข้อสอบงานเลขานุการสำหรับผู้บริหาร
 แนวข้อสอบการบริหารยุคใหม่และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 แนวข้อสอบการบรืหารงานบุคคล
 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการจัดระบบองค์กร
 แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีฏิบัติ งานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
 แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 แนวข้อสอบระเบียบสำนัดนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2528
 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงาน
 แนวข้อสอบ ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
 และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542
 แนวข้อสอบการจัดการทั่วไป
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top