หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 180 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC056
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ISBN . -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 268 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บแม็กปกใส 

สารบัญ

*นโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด                                                          

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544                     

*ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร

สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  

*แนวข้อสอบข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร

สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546                                   

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562                                                                       

*การควบคุมการเก็บขนมูลฝอย การกวาด การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน                                          

*อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการ และการให้บริการแก่ประชาชน                                                

*ประเภทมูลฝอยและประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย                                                                  

*การรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                               

*การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

การลดปริมาณมูลฝอยและการดูแลพื้นที่สีเขียว                                                                         

*โครงการ แผนงาน นโยบายด้านการรักษาความสะอาด                                                            

*การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานด้านรักษาความสะอาด                                                        

*การให้บริการเก็บขนไขมัน ของเสียอันตรายและสิ่งเปรอะเปื้อนในเขตกรุงเทพมหานคร                        

*แนวข้อสอบ การรักษาสภาพแวดล้อม                                                                            

*แนวข้อสอบรวมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  

 
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top