หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 68 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC069
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 262 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

«แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                          

«แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                                

*พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ. 2545                                                       

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                          

*พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                  

*คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*งานนิติกรรมและสัญญา                                                                                              

*งานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                                      

*งานคดีปกครอง                                                                                                       

*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Close หน้าต่างนี้
Go Top