หมวดสินค้าหลัก

คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 205 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC072
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2563 (TBC)

ISBN .: 978-616-46346-6-4

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 356 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)

*อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ

*อุปมาอุปไมย พร้อมเจาะข้อสอบ

*คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)

*เงื่อนไขภาษา พร้อมเจาะข้อสอบ

*เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมเจาะข้อสอบ

*สรุปเหตุผล พร้อมเจาะข้อสอบ

*วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเจาะข้อสอบ

*วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบภาษาไทยการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 

*การสรุปความและตีความจากบทความ

*ความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ

*แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญและความเข้าใจกับบทความ

*วิชาภาษาอังกฤษ

*รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบบทสนทนา (Conversation)

*เจาะข้อสอบคำศัพท์ การสนทนา การอ่านบทความ

*ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านบทความ (Reading Passages)

*วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553   

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3.

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top