หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 185 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC077
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า:  279 หน้า

รูปแบบ   :     รุูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                

*การผลิตและการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์                                                                          

*การเลือกใช้ช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์                                                                  

*ทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                                      

*เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                

*เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                             

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์                        

*จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์                                                               

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        

*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                   

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                                      

*แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                      

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top