หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. วุฒิปริญญาตรี ตรงตามหลักสูตรใหม่ (รวมกฎหมายเพิ่มเติมที่ต้องใช้สอบ)

ผู้เข้าชม 322 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP014
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. วุฒิปริญญาตรี ตรงตามหลักสูตรใหม่
(รวมกฎหมายเพิ่มเติมที่ต้องใช้สอบ)
ISBN : 978-616-216-938-0
พิมพ์ : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 258 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ
+ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
+วิธีการคิดแก้ไขโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
+การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสดมภ์
+แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
+แนวข้อสอบ อนุกรม (Series)
  เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
+อุปมาอุปไมย
+ตัวอย่างข้อสอบแบบอุปมาอุปไมย
  เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
+แนวข้อสอบการวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกะ
  เฉลยคำตอบ
+การอ่านคำในภาษาไทย
+แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
  เฉลยคำตอบ
+การใช้คำที่มีความหมยใกล้เคียงกัน
+แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความหรือข้อความ
  เฉลยคำตอบ
+แนวข้อสอบ ความสามารถการอ่านเขียน การคิดวิเคราะห์
  เฉลยคำตอบ
+แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
+พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
+เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
 
 
****พร้อมส่งแบบ รูปเล่ม ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top