หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 69 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC084
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 (TBC)
ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวนหน้า : 275 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ    

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        

* นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

* แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        

* แผนความมั่นคงแห่งชาติ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็น                                                                   

*มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ                                                                  

*กลศาสตร์ของไหล Fluid Mechanics                                                                                 

*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                     

*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1                                                                                       

*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                                

*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.                                                                                                

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top